Szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki przemocy

Szkolenia dla nauczycieli

Przemoc rówieśnicza w sieci – cyberprzemoc

Szkolenie adresowane do nauczycieli szkół podstawowych.

Cel:

 • Zapoznanie z formami cyberprzemocy oraz skalą zjawiska w polskich szkołach.
 • Przedstawienie wybranych sposobów reagowania na cyberprzemoc w warunkach szkolnych.
 • Wskazanie działań profilaktycznych.

Tematyka:

 1. Cyberprzemoc – omówienie podstawowych form najczęściej występujących w polskich szkołach.
 2. Aspekt prawny cyberprzemocy:
  1. naruszenie dóbr osobistych
  2. groźby
  3. nękanie
  4. wulgaryzmy
  5. grooming
  6. seksting
 3. Psychologiczny aspekt cyberprzemocy. Jak rozmawiać z dzieckiem ofiarą, sprawcą i świadkiem przemocy?
 4. Możliwości oddziaływań profilaktycznych w szkole. Zadania szkoły w sytuacji wystąpienia aktów cyberprzemocy.

Małe dziecko w sieci – szanse i zagrożenia

Szkolenie adresowane do nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.

Cel:

 • Zapoznanie z najważniejszymi aspektami rozwojowymi dzieci w wieku 3-6 oraz 7-11 lat.
 • Przedstawienie charakterystyki korzystania z Internetu przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Prezentacja obszarów ryzyka związanych z używaniem Internetu przez dzieci.
 • Wskazanie możliwości wspierania rozwoju dzieci przy użyciu nowych technologii.

Tematyka:

 1. Specyfika rozwojowa dzieci młodszych. Uwarunkowania neurobiologiczne korzystania z multimediów.
 2. Samodzielne i niesamodzielne korzystanie z urządzeń multimedialnych oraz Internetu przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 3. Zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii:
  1. Zagrożenia komercyjne min. szkodliwe treści reklamowe, nieświadome wydawanie pieniędzy online.
  2. Zagrożenia związane z przemocą min. treści zawierające sceny przemocy, nękanie, prześladowanie.
  3. Zagrożenia związane ze sferą seksualną min. pornografia dziecięca, grooming, seksting.
 4. Przykłady programów i aplikacji wspierających rozwój młodszych dzieci.

Zachowania trudne uczniów

Szkolenie dedykowane dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.

Cel:

 • Zapoznanie z najważniejszymi przyczynami powstawania zachowań trudnych uczniów w szkole.
 • Przedstawienie sposobów rozumienia zachowania trudnego.
 • Zaprezentowanie teorii modyfikowania zachowania.
 • Omówienie sposobów eliminacji zachowań trudnych w szkole.
 • Scharakteryzowanie systemu wzmocnień.
 • Omówienie wsparcia nauczyciela w zmaganiach z zachowaniami trudnymi.
 • Współpraca z rodzicami.

Tematyka:

 1. Charakterystyka zachowań trudnych i podanie ich przyczyn:
  1. rodzaje zachowań trudnych
  2. przyczyny powstawania zachowań trudnych
 2. Omówienie głównych zaburzeń występujących u dzieci mogących powodować zachowania trudne:
  1. zaburzenia opozycyjno-buntownicze
  2. zaburzenia zachowania
  3. zaburzenia hiperkinetyczne ADHD
  4. zespół Aspergera
  5. autyzm
  6. odmowa chodzenia do szkoły
  7. zaburzenia socjalizacji
  8. specyficzne trudności w nauce
  9. niepełnosprawność intelektualna
 3. Omówienie modelu poznawczo-behawioralnego:
  1. analiza zachowań trudnych w modelu abc
  2. zasady nagradzania i karania – teoria wzmocnień
 4. Skrzynka narzędziowa nauczyciela:
  1. skuteczne metody szybkiej interwencji
  2. siła planowania sytuacji wychowawczej i przewidywania hipotetycznych zdarzeń
  3. co nauczyciel może, a czego lepiej unikać
  4. kilka podstawowych zasad ułatwiających pracę z zachowaniami trudnymi
  5. gdzie szukać pomocy – możliwości objęcia ucznia dodatkowym, pozaszkolnym systemem wsparcia, opieki, wychowania i leczenia

Praca i współpraca z rodzicami uczniów sprawiających problemy

  1. przekazywanie informacji rodzicowi
  2. nauczyciel jako pierwszy diagnosta
  3. siła pedagogizacji rodziców
  4. spójność środowisk wychowawczych – współpraca szkoła – dom
  5. wsparcie konsekwentnego zachowania rodziców

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń dla rodziców i nauczycieli przeprowadzonych przez doświadczonego i kompetentnego psychologa z naszej pracowni psychologicznej w Legnicy.